Updates from Secretary

Name:
Location: Funga Faa'imata, Nuku'alofa, Tonga

This is an Association to pile up all the Pioneers of the New Millennium or the Clas of 2000 - 2005 in Tonga High School the best school in Tonga. Check your name whether you are one of the Pioneers and try to link up by being a selective member of the association in contributing as much as you can to our forums and blogs.

Monday, January 09, 2006

Greetings to you all and Here are the Latest of the Latest Updates from your Dump Secretary with A very High Blood Pressure. Huh!!

Malo 'etau ma'u ki he kamat'anga 'o e faha'ita'u akoni. 'Oku ou fiefia ke fakaha heni ha ngaahi makamaile mo ha ngaahi me'a mahu'inga kuo hetolo mai ai e kau paionia 'o e mileniume 'i he kamata'anga 'o e fa'ahita'u ngaue 'o e ta'u 2006. 'I he ta'u ni kuo maau e tu'u 'a e Executive Committee. 1. Kuo me'a atu e Palesiteni, Mary Fangupo ki 'Amelika 'o feinga ako ai pea 'oku ne poaki pe kae toki hoko atu he 'aho 2 'o Tisema. 2. Ko ho'omou Sekelitali foki 'a eni 'oku fakahoha'a kuo ne fakafisi mei he lakanga 'i he 'uhinga faka-politikale pea pehe ki he poaki pe ko e feinga ako kae toki hoko atu pe he 'aho 2 'o Tisema. 3. Ko e taha 'o e ongo memipa, Lu'isa Siufanga kuo ne poaki malolo kae toki hoko atu he 'aho 2 'o Tisema.
Ko e anga leva eni e tu'u 'a e kau ma'u lakanga ki he 2006.
'Oku 'alu hake 'a Salesi Veikune 'o le'ole'o 'i he Palesiteni kae Tokoni ki ai 'a Halaevalu Aleamotu'a. 'Oku 'alu hake leva 'a e Tokoni Sekelitali, Rosalie Mapa 'o fetongi 'a e motu'a 'oku fakahoha'a. Kuo fili hake leva 'ehe fakataha faka'osi 'a Soape Kupu ke ne hoko ko e Tokoni Sekelitali. 'I he tauhipa'anga 'oku fakahoko fatongia ai 'a Faifekau Sione Moala pea tokoni 'a Walter Holakeituai. Ko e ongo memipa leva ko Lutoviko 'Olie pea 'oku hoko hake 'a Lotiola Guttenbeil 'o fetongi 'a Lu'isa Siufanga.
Ko e ngaahi ngaue eni kuo lava hono fakahoko pea kuo ikuna'i 'e he PNMA.
1. Kuo foki 'a teunga ako 'o e foomu 7 ki he teunga motu'a ko e maroon mo e grey 'o tatau pe mo e toenga 'o e fanauako. Ko e finga faingata'a eni he na'e fakamo'oni ha toko 105 'i he tohi kole mo e tohi tangi ki h Kolisi Tutuku ke fakafoki 'a e teunga ako 'i ha ngaahi 'uhinga faka lotu, fakamolale, fakapolitikale mo fakasosiale. Na'e kau foki mo e tu'u fakataha 'a e to'uako ke ikuna'i 'aki e feingani 'o lava ia mei he savea makehe 'a e POtungaue Ako 'i he 'u interview session.
2. Kuo maau 'a e alea ki he Kautaha ke nau ta 'a e falani pea 'oku kei fai 'a e fakaongoongo ki Tonga ki he Design mo e sample.
3. Kuo lava hono fatu 'o e tohi Konisitutone 'a e PNMA pea 'oku 'amanaki ke launch ia he AGM 'o e 'aho 2 'o Tisema.
4. Kuo kamata hono alea'i 'o e Kautaha 'i 'Amelika mo Nu'usila ke maau ki he paaki 'o e year book.
5. Kuo kamata foki 'i Tonga 'a e fakataha fakauike 'a e to'u ako 'i honau ngaahi feitu'u takitaha hange ko Tupou Hai, Kolisi Fakafaiako, Community mo fe fua pea 'oku nau fakataha 'i he 5.00pm he efiafi Falaite 'o e uike faka'osi 'o e mahina kotoa pe.
6. Kuo maau e fokotu'utu'u 'o e polokalama ki he 'aho 2 'o Tisema pea 'oku 'amanaki ke ngaue ki ai e Komiti Sosiale ki hono fulifulihi mo toutou fokotu'utu'u e polokalama ke a'u ki hatu'unga 'oku fakatu'apule'anga mo lakasi e katoanga ne fakahoko 'i Hotele 'i he 'aho 30 'o Novema 'o e 2005.
7. Kuo kamata foki 'a Nu'usila 'i he talatalanoa ki he Katoanga 'i Tisema pea koe kau paionia 'i Nu'usila 'oku kau ki ai 'a Siosaia Pouono , Faiva Nai, 'Alakoka Toma, Alexander Manuopangai, Elizabeth Vailili, Lu'isa Siufanga, Uaisele Ma'afu mo kinautolu kotoa 'i Nu'usila. 'Oku kei ulo pe 'a 'Amelika he 'oku 'i ai 'a e Palesiteni, Mary Fangupo pehe kia Steven Finau mo hai fua 'i ai.
8. 'Oku kei lele lelei pe e ngaahi ngaue ka 'oku kei fai hono fakama'opo'opo 'o e ngaahi ngaue lahi ia kuo lava kae lipooti atu 'i he link pe ko eni.
Fakamalo
'Oku tau fakamalo'ia 'a e kau mai 'a e 'Eiki he'etau ngaahi feinga 'oku fai 'o malavalava ai hotau ngaahi ngafa 'i he'etau ngaahi ngaue 'oku fakahoko. Fakamalo ki he kau ma'u lakanga fo'ou 'i he tokoni mo e 'ofa 'oku fai. 'I he uike kaha'u 'e fakaikiiki katoa atu ai e ngaahi palani kotoa 'a e PNMA mo e me'a katoa fekau'aki mo e PNMA 'e 'oatu ia ai.
'Ofa ke kau 'a e 'Eiki he'etau feinga 'oku fai pea ke a'usia 'a e ngaahi taumu'a kuo lele'i mai ai e ama takiloa ko eni mei he kuohili. 'Oku 'oatu foki 'a e fakamalo kiate kinautolu kotoa pe kuo nau tokoni'i 'a e PNMA hange ko Uili Fukofuka, 'Alieta Langilangi, 'Alisi Tu'inukuafe, Litia mo Panuve Mapa, Dr Mele Fangupo mo Tevita, mo kinautolu kotoa pe ne mou tokonia 'a e ngaahi feinga 'o e ta'u kuo'osi. 'Oku mau kole fakamolemole atu ka 'oku to ha taha pea 'ofa ke fai tapuekina ki moutolu 'e he 'Eiki.
Tu'a 'ofa atu mo e Faka'apa'apa
Mapa Taumalolo
PNMA Secretary